หลักสูตรเทคนิคการจัดทำ JOB DESCRIPTION และการกำหนด KPIs ยุคใหม่

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรเทคนิคการจัดทำ JOB DESCRIPTION และการกำหนด KPIs ยุคใหม่

ในภาวะปัจจุบันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ สังคม ค่านิยม หรือแม้กระทั่งความเป็นอยู่ของมนุษย์ในโลกปัจจุบันที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์โลก เพื่อดำรงชีวิตด้วยความอยู่รอดของตนเอง โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อปากท้องของมนุษย์มากที่สุด รวมถึงห้างร้าน องค์การ ภาครัฐ ภาคเอกชน ล้วนแล้วแต่ต้องมีการปรับการบริหารงาน บริหารคน โดยเฉพาะการบริหารประสิทธิภาพของพนักงานในองค์การ

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มกำลังและตอบสนองนโยบายขององค์การนั้น ปัจจัยที่สำคัญคือต้องกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ (Job Description) ที่ชัดเจนของผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การทำงานของพนักงานทั้งองค์การเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และจำเป็นต้องมีตัวชี้วัดผลงาน (KPIs) เป็นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยเช่นกัน หากองค์การใดมีการจัดทำหน้าที่ความรับผิดชอบและตัวชี้วัดของพนักงานนั้น จะช่วยให้องค์การมีการบริหารผลงานของพนักงานที่เป็นไปอย่างมีระบบ ระเบียบ และที่สำคัญมีการประเมินผลงานของพนักงานอย่างเป็นธรรม ส่งผลให้พนักงานมีความเชื่อมั่น เชื่อถือ และรู้สึกมั่นคงในอาชีพการงานของตนเอง และส่งผลต่อการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามมาอย่างแน่นอน

หลักสูตรเทคนิคการจัดทำ JOB DESCRIPTION และการกำหนด KPIs ยุคใหม่ (LE-10)

หลักสูตรอบรมหัวหน้างานและพนักงานเพื่อให้จัดทำ Job Description และกำหนด KPIs แบบยุคสมัยใหม่ ที่สามารถลดปัญหาการทำงาน การประสานงาน และการประเมินผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรมทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • อบรมโดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ด้าน HRD
 • แก้ไขปัญหาการทำงานไนหลายด้านได้อย่างเป็นรูปธรรม
 • ลดความเหลื่อมล้ำ ทัศนคติแง่ลบต่อองค์กรด้านผลประโยชน์
 • ช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการทำงานประสานงานได้

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และหลักการของการจัดทำ Job Description & KPIs
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำ Job Description & KPIs ของตนเองและทีมงานได้เป็นอย่างดี
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อสร้างระบบการบริหารผลงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และเป็นธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • พนักงาน

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 • อบรมภายใน In-house Training
 • ภาพยนตร์ ประกอบการอบรม
 • สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 • จัดโต๊ะเป็นกลุ่ม
 • เอกสารประกอบการอบรม
 • รูปแบบการเรียนรู้ 70:20:10
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop

ระยะเวลา

1 วัน / 6 ชั่วโมง 9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ   – รายละเอียดและกำหนดการ > พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • การเตรียมความพร้อมก่อนการอบรม
 • การเปลี่ยนแปลงของโลกและความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง
 • องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการทำ Job Description
 • การจัดทำ Job Description
 • Workshop & Discussion

ช่วงบ่าย

 • เทคนิคการกำหนด KPIs ของตำแหน่งงาน
 • How is SMART KPI
 • ขั้นตอนการจัดทำ KPI รายบุคคล
 • Workshop & Discussion
 • สรุปบทเรียน Q&A

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 น. เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

อ.กร – ดร.รัชฎากร เอี่ยมอำไพ

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.กร – ดร.รัชฎากร เอี่ยมอำไพ  วิทยากรผู้มากประสบการณ์ในด้านการ พัฒนาองค์กรและการเปลี่ยนแปลง (Organization Development & Change) ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) จากหลายองค์กรชั้นนำระดับประเทศ สู่ที่ปรึกษา และวิทยากรมืออาชีพ 🙋‍♀️

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.