หลักสูตรการจัดการคุณภาพโดยรวมเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และการผลิต TQM : Total Quality Management for Logistics

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรการจัดการคุณภาพโดยรวมเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และการผลิต TQM : Total Quality Management for Logistics

แนวคิดการจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM : Total Quality Management ) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือและเทคนิคทางการจัดการคุณภาพนั้น มุ่งเน้นการใช้ระบบและเทคนิคการบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า สร้างคุณค่าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าผ่านสินค้าและบริการ อีกทั้งยังสามารถช่วยองค์กรในการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยพนักงานทุกคนในองค์กรจำเป็นต้องมีส่วนร่วม เป็นผลให้หลายองค์กรใช้หลักการนี้ในการดำเนินงานด้านคุณภาพ รวมถึงจัดตั้งคณะทำงานเพื่อการดำเนินงานด้าน TQM เพื่อเป็นกำลังหลักในการทำ TQM ให้คำปรึกษา ประชาสัมพันธ์ และมีการประกวดการดำเนินการด้าน TQM ในบางองค์กรอีกด้วย

เมื่อมีการใช้ TQM ในการดำเนินงานภายในองค์กร จะพบว่าสินค้าและบริการมีคุณภาพสูงขึ้นและมีความสม่ำเสมอของคุณภาพมากขึ้น ลูกค้ามีระดับความพึงพอใจที่สูงขึ้น การดำเนินงานในองค์กรมีประสิทธิภาพสูงขึ้นทั้งด้านกระบวนการและแรงงาน ต้นทุนการดำเนินงานลดลง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ความสูญเสียต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตและโลจิสติกส์ ความสูญเปล่าด้านแรงงาน และความผิดพลาดในการบริหารงาน นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการดำเนินงานด้านคุณภาพได้เป็นอย่างดี

หลักสูตรการจัดการคุณภาพโดยรวมเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และการผลิต TQM : Total Quality Management for Logistics (IN-14)

หลักสูตรนี้นอกจากจะเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพโดยรวม TQM แล้ว ยังเสริมเนื้อหาให้สอดคล้องกับการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นธุรกิจหรือส่วนงานที่สำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • เป็นหลักสูตรที่ประยุกต์มาให้เข้ากับการทำงานให้มากที่สุด
 • ผู้เข้าอบรมสามารถเทคนิค ความเข้าใจต่าง ๆ ไปใช้ในงานได้
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจเรื่องต้นทุน และการลดต้นทุนได้ดีขึ้น
 • ให้ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์
 • ให้ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกด้านคุณภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพโดยรวม
 • เพื่อสร้างแนวคิด เทคนิค และกลยุทธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านคุณภาพ
 • เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องต้นทุน การลดต้นทุนการดำเนินการ
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต แรงงาน และความสามารถด้านโลจิสติกส์
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการทำงานให้มีคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับองค์กรได้อย่างเหมาะสมที่สุด
 • เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดแก่องค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานทุกระดับที่สนใจและเกี่ยวข้อง
 • พนักงานฝ่ายผลิต / พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง / พนักงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ / พนักงานฝ่ายโลจิสติกส์ / พนักงานฝ่ายจัดซื้อ

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 1. อบรมภายใน In-house Training
 2. สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 3. จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre)
 4. การบรรยาย 40 %
 5. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรอาจมีการพัฒนาหรือปรับตามวัตถุประสงค์ได้ – ดูรายละเอียดและกำหนดการ > พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • ภาวะผู้นำในตนเอง
  • ความหมายของภาวะผู้นำ
  • ภาวะผู้นำในมุมมองของการจัดการคุณภาพโดยรวม
  • องค์ประกอบสู่ความสำเร็จของแนวคิดภาวะผู้นำในตัวพนักงานทุกคน
 • การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Centric)
 • การบริหารผู้ส่งมอบ
  • ความสำคัญของผู้ส่งมอบ
  • ประเภทของผู้ส่งมอบ
  • การคัดเลือกผู้ส่งมอบ
  • การควบคุมคุณภาพผู้ส่งมอบ
  • การประเมินผู้ส่งมอบ
 • ต้นทุนคุณภาพและต้นทุนเชิงโลจิสติกส์

ช่วงบ่าย

 • โลจิสติกส์และกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • วงจรการควบคุมคุณภาพ PDCA
  • แนวคิดและหลักการ Kaizen
  • หลักการ ECRS
  • หลักการ 5ส
  • หลักการ 5W 1H
  • รายการตรวจสอบ 4M
 • เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools)
  • ประโยชน์และแนวคิดของเครื่องมือคุณภาพทั้ง 7 ชนิด

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 น. เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.เป้ - ภิญญดา เกษตรภิบาล

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.เป้ – ภิญญดา เกษตรภิบาล   ประสบการณ์ 12 ปี ในด้านการเป็นผู้จัดการโครงการ ที่ปรึกษา วิทยากร และอาจารย์ด้านการจัดการอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ การพัฒนาระบบการทำงานองค์รวมในยุคดิจิทัล ปัจจุบันเชี่ยวชาญและเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินส่วนบุคคลและองค์กร 👷‍♀️

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรการจัดการคุณภาพโดยรวมเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ TQM : Total Quality Management for Logistics

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.