หลักสูตรเทคนิคและแนวคิดการบริหารจัดการด้วยระบบลีน (Lean principles and management technique)

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรเทคนิคและแนวคิดการบริหารจัดการด้วยระบบลีน (Lean principles and management technique)

ธุรกิจปัจจุบันกับการแข่งขันที่รุนแรง เรื่องต้นทุนเป็นปัจจัยสำคัญเสมอมา ยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยการแข่งขันก็จะรุนแรงมากขึ้น แต่กำลังซื้อมักส่วนทาง นี่จึงเป็นปัจจัยให้ธุรกิจต้องรับมือกับสภาพดังกล่าวให้ได้ การเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมหรือลดต้นทุนจึงเป็นปัจจัยที่ต้องกระทำโดยหลายภาคส่วนของธุรกิจ ทั้งการผลิต การขนส่ง การออกแบบ การบริหารคลัง หรืออื่น ๆ ผ่านเครื่องมือและองค์ความรู้ต่าง ๆ

กระบวนการแนวคิดแบบลีน (Lean) ก็เป็นหนึ่งในหลักการที่ช่วยควบคุมต้นทุนต่าง ๆ ทั้งในแง่การบริหารจัดการ มุ่งให้กระบวนการทำงานไม่เกิดสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น กล่าวโดยง่ายคือกำจัดภาวะ เปลืองเวลา เปลืองงาน เปลืองคน ซึ่งเหล่านี้สะท้อนถึงต้นทุน โดยการนำกรอบแนวคิดของการลดความสูญเปล่าทั้ง 8 ประการ (7+1 Wastes) ที่เป็นส่วนหนึ่งให้กระบวนการแบบลีนเข้าใจได้ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หลักสูตรเทคนิคและแนวคิดการบริหารจัดการด้วยระบบลีน (Lean principles and management technique) (IN-18)

หลักสูตรนี้สร้างแนวคิดและเทคนิคการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างเป็นระบบ เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหาด้วยแนวคิด LEAN กับพนักงานในระดับปฏิบัติการและการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาด้วยหลักการ 7 Waste เป็นอย่างดีอีกด้วยทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • เพิ่มการเรียนรู้ให้มีส่วนร่วมในการลดต้นทุน!!
 • ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการของลีน อย่างถูกต้อง
 • ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการขจัด 8 Waste ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้เข้าอบรมมีความรู้กับการทำกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตในองค์กรมากขึ้น

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการลดความสูญเสียในการผลิต อย่างเป็นระบบ
 • เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
 • เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานด้วยแนวคิดลีน
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม

กลุ่มเป้าหมาย

 • หัวหน้างานระดับต้น
 • พนักงานทั่วไปทุกระดับ

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 1. อบรมภายใน In-house Training
 2. สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 3. จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre)
 4. การบรรยาย 50 %
 5. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%
 6. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรอาจมีการพัฒนาหรือปรับตามวัตถุประสงค์ได้ – ดูรายละเอียดและกำหนดการ > พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 1. องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้
 2. การปรับความคิดสู่ การทำ “ลีน” ในการทำงาน
 3. ทำไมต้องทำ “ลีน”
 4. วิวัฒนาการและแนวคิดพื้นฐานของลีน 5 ประการ
 5. ความหมายของหลักการลดต้นทุนด้วย “7 Waste’
 6. แนวความคิดหลักเกี่ยวกับความสูญเปล่าและต้นทุน
  • ความสูญเปล่าที่ 1 ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)
  • ความสูญเปล่าที่ 2 ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตของเสีย (Defect)
  • ความสูญเปล่าที่ 3 ความสูญเสียที่เกิดจากการล่าช้าหรือการรอคอย (Delay or Waiting)
  • ความสูญเปล่าที่ 4 ความสูญเสียที่เกิดจากการมีวัสดุคงคลังที่ไม่จำเป็น (Inventory / working – process)
  • ความสูญเปล่าที่ 5 ความสูญเสียที่เกิดจากการขนส่งหรือขนย้าย (Transport)
  • ความสูญเปล่าที่ 6 ความสูญเสียเกิดจากการกระบวนการผลิต (Process)
  • ความสูญเปล่าที่ 7 ความสูญเสียที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น (Motion)
  • ตามทฤษฎีเดิม 7 wastes ได้มีเพิ่มความสูญเปล่าตัวที่ 8 (ความสูญเปล่า 7+1 ประการ)
  • ความสูญเปล่าที่ 8 การใช้คนไม่เป็น (Underutilized people)
  • Work Shop1 “ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ความสูญเสียในการทำงาน”

ช่วงบ่าย

 1. เทคนิคการวิเคราะห์ความสูญเสียด้วย Flow diagram อย่างง่าย
 2. รู้จักการลดต้นทุนการผลิตด้วยเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ของลีน
 3. การปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยการใช้เทคนิค ECRS
 4. การปรับปรุงงานด้วยหลักการ Focus improvement 7 ขั้นตอน
  • Work Shop2 “ใจเขาใจเรากับคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ”
  • Work Shop3 “มาสร้างเป้าหมายการทำงานร่วมกันด้วยการทำงานเป็นทีม”

  *มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 น. เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


  วิทยากรอบรมพนักงาน

  ไมตรี บุญขันธ์ วิทยากรอบรมพนักงานโรงงาน วิทยากรอบรม 5ส. Kaizen, QCC, TQM ลดต้นทุน,ฝ่ายการผลิต

  วิทยากรประจำหลักสูตร

  อ.ไมท์ – ไมตรี บุญขันธ์  วิทยากร ผู้มากประสบการณ์ในด้านการอบรมหลักสูตรการจัดการต่าง ๆ โดยอย่างยิ่งกับการอบรมพนักงานโรงงาน เช่นหลักสูตร Kaizen, 7 waste, TQM หมวดการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต ให้กับหลายองค์กร หลายโรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 100 แห่ง ทำให้ อ.ไมท์ เป็นวิทยาที่เข้าใจในการทำงาน “กับคนโรงงาน” และเข้าใจ “ผู้บริหาร” ด้วยประสบการณ์จากการทำงานตรงมาหลายปี 🤓

  🔗ดูประวัติวิทยากร  แนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

  หลักสูตรเทคนิคและแนวคิดการบริหารจัดการด้วยระบบลีน (Lean principles and management technique)

  Leave a Comment

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.