เทคนิคการลดความสูญเสียทั้ง 7+1 ประการ เพื่อลดต้นทุน (7+1 Waste for cost reduction techniques)

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » เทคนิคการลดความสูญเสียทั้ง 7+1 ประการ เพื่อลดต้นทุน (7+1 Waste for cost reduction techniques)

การลดต้นทุนเป็นเรื่องที่หลายองค์กรให้ความสนใจ เพราะมีผลต่อทั้งประสิทธิภาพในการผลิต ลดความสูญเสีย รวมถึงการทำกำไร นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงเรื่องคุณภาพของผลผลิต การปฏิบัติงานอีกด้วย

หากขาดซึ่งการพยายามปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงาน ให้ดีขึ้น ความสูญเสียจะเพิ่มขึ้นตามมา อาจทำให้องค์กรต้องสูญเสียลูกค้าและกำไร การลดความสูญเสียถือเป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ดังนั้น ทุกคนต้องมีความรู้ จิตสำนึก การสังเกต หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขป้องกัน เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

ซึ่ง ความสูญเสีย 7 ประการนี้ได้แก่

 1. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)
 2. ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory)
 3. ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง (Transportation)
 4. ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Motion)
 5. ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต (Processing)
 6. ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย (Delay)
 7. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย (Defect)
 8. ความสูญเปล่าที่ 8 การใช้คนไม่เป็น (Underutilized people)

เทคนิคการลดความสูญเสียทั้ง 7+1 ประการ เพื่อลดต้นทุน
(7+1 Waste for cost reduction techniques) (IN-07)

หลักสูตรการลดความสูญเสีย ทั้ง 7 ประการนี้ ปัจจุบันได้เพิ่มเติมมาอีก 1 เป็น 7+1 Waste  จึงเป็นสิ่งสำคัญหนึ่งในระบบการผลิตและงานบริการ เป็นการกำจัดความสูญเสียและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องในกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกิจกรรมหรืองานที่ดำเนินการให้ดีขึ้นทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • ต้องการสร้างความตระหนักในการทำงานอย่างมีคุณภาพ
 • ต้องการส่งเสริมแนวคิดการทำให้เกิดจิตสำนึกคุณภาพ ให้กับพนักงาน
 • มีส่วนช่วยสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี ในด้านการลดความสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพ
 • องค์กร ต้องการเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ ของวิธีการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดผลผลิตที่สอดคล้องต่อการต้องการของลูกค้า
 • สร้างการพัฒนาองค์กร กระบวนการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และยั่งยืน
 • หลักสูตรมี Workshop ไม่น่าเบื่อ สนุกสนาน

วัตถุประสงค์

 • สร้างจิตสำนึกและการหาวิธีการลดความสูญเสียในการทำงานทั้ง 7 ประการ
 • สร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
 • สร้างแนวคิดในการลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการในการทำงาน
 • เสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
 • เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 • ให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
 • ให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานทุกระดับ
 • ผู้ที่สนใจทั่วไป

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 1. อบรมภายใน In-house Training
 2. สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 3. จัดโต๊ะแบบกลุ่ม (Clusters) หรือ จัดโต๊ะคลาสรูม (Classroom)
 4. การบรรยาย 40 %
 5. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
 6. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ   – รายละเอียดและกำหนดการ >  พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • หลักการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมและงานบริการในปัจจุบัน
 • งานและการสร้างผลงาน คืออะไร
 • “กำไร” ขององค์กรเกิดขึ้นจากสิ่งใด
 • ความหมายและความสำคัญของคำว่า “ต้นทุน”
 • ความท้าทายที่จำเป็นต้องมุ่งเน้นที่ “ความสูญเสีย”
 • ความหมายของหลักการลดต้นทุนด้วย “การลดความสูญเปล่า”
 • แนวความคิดหลักเกี่ยวกับความสูญเปล่าเปล่าและต้นทุน
 • ความเป็นมาและความหมายของ 7+1 Waste

ช่วงบ่าย

 • การประยุกต์ใช้เครื่องมือ ไคเซ็น , Visual control และ Poka Yoke เพื่อลดความสูญเสีย
 • เทคนิคของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วยหลัก PDCA เพื่อลดความสูญเปล่าในการทำงาน
 • ตัวอย่างต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จในการลด Waste ขององค์กรอื่นๆ
 • Work Shop1 “ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ความสูญเสียในการทำงาน”
 • Work Shop2 “ใจเขาใจเรากับคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ”
 • Work Shop3 “มาสร้างเป้าหมายการทำงานร่วมกันด้วยการทำงานเป็นทีม”
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถามตอบ

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 น. เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

ไมตรี บุญขันธ์ วิทยากรอบรมพนักงานโรงงาน วิทยากรอบรม 5ส. Kaizen, QCC, TQM ลดต้นทุน,ฝ่ายการผลิต

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.ไมท์ – ไมตรี บุญขันธ์  วิทยากร ผู้มากประสบการณ์ในด้านการอบรมหลักสูตรการจัดการต่าง ๆ โดยอย่างยิ่งกับการอบรมพนักงานโรงงาน เช่นหลักสูตร Kaizen, 7 waste, TQM หมวดการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต ให้กับหลายองค์กร หลายโรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 100 แห่ง ทำให้ อ.ไมท์ เป็นวิทยาที่เข้าใจในการทำงาน “กับคนโรงงาน” และเข้าใจ “ผู้บริหาร” ด้วยประสบการณ์จากการทำงานตรงมาหลายปี 🤓

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

เทคนิคการลดความสูญเสียทั้ง 7+1 ประการ เพื่อลดต้นทุน (7+1 Waste for cost reduction techniques)

1 thought on “เทคนิคการลดความสูญเสียทั้ง 7+1 ประการ เพื่อลดต้นทุน (7+1 Waste for cost reduction techniques)”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.