หลักสูตรอบรม Service Mind Training หัวใจการบริการ

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรอบรม Service Mind Training หัวใจการบริการ

หลักสูตรอบรม Service Mind Training ที่บริษัทฯ หน่วยงาน และ องค์กรต่างๆ ล้วนเห็นความสำคัญ และเข้าใจถึงปัญหาในความจำเป็นในเรื่องของการบริการ เพราะในธุรกิจบริการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สปา และอีกในธุรกิจหลายๆ ประเภท สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ การบริการ แต่ไม่เพียงในธุรกิจบริการเหล่านี้เท่านั้น ธุรกิจขายสินค้า ก็ย่อมต้องมีการบริการที่ขาดไม่ได้เช่นกัน ทั้งก่อนขายและหลังการขาย ทั้งยังรวมถึงหน่วยงานรัฐ องค์กรที่ไม่แสวงหากำไรต่างๆ ด้วย ที่ต้องมีฝ่ายประสานงาน ประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสารกับคนที่เป็นลูกค้า ให้บริการบุคคลทั่วไป และกับยุคปัจจุบัน การที่มีพนักงานให้บริการไม่ดี มีกิริยา ท่าทาง วาจา ที่ไปในเชิงลบมากเท่าใด Social Network หรือสังคมออนไลน์ก็แพร่กระจายได้ทันที นี่นำผลเสียมายังองค์กรและบริษัทอย่างมาก และอาจเรียกอะไรคืนกลับมาได้ยากอีกด้วย

หลักสูตรอบรม Service Mind Training หัวใจการบริการ (SV-01)

หลักสูตรนี้จึงมีหัวข้ออบรมพนักงานที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการบริการ เห็นความสำคัญ รู้วิธีปฏิบัติ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และนำมาซึ่งการพัฒนาองค์กรด้านการบริการให้มีความเปลี่ยนแปลง นำหน้า คู่แข่งในธุรกิจและนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศต่อไปทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • เพราะพนักงานบริการเสมือนเป็นตัวแทนองค์กร ลูกค้าหรือผู้รับบริการมีปัญหากับพนักงาน ย่อมจดจำทั้งองค์กร
 • การบริการคือความคาดหวังจากลูกค้าในทุกๆ ธุรกิจ
 • สินค้าเหมือนกัน การบริการที่แตกต่าง ย่อมเป็นตัวชี้วัดได้
 • ปัจจัยอื่นอาจกระตุ้นการซื้อครั้งแรก แต่การบริการมักการันตีการซื้อซ้ำ
 • หลักสูตรที่ช่วยทั้งวิเคราะห์ และฝึกปฏิบัติ
 • หลักสูตรมี Workshop ไม่น่าเบื่อ สนุกสนาน
 • หลักสูตรที่ออกแบบมาจำเพาะโดยไม่ลอกเลียนแบบใคร
 • เนื้อหาวิชาการผ่านกระบวนการคิด ไม่ใช่แค่ใช้หัวข้อจาก Google!!
 • ประสบการณ์จากวิทยากร สามารถปรับใช้ได้กับทุกองค์กร
 • การอบรมพนักงานสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจในเรื่องหัวใจบริการอย่างแท้จริง
 • ฝึกเพิ่มศักยภาพของตัวเองต่องานบริการ
 • ชี้นำการทำงานบริการอย่างเป็นระบบ
 • แนะนำเทคนิคการรับมือกับลูกค้า
 • แนะแนวเทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • ปรับปรุงบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสาร
 • เข้าใจพฤติกรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร
 • ช่วยปรับทัศนคติในการทำงานร่วมกัน
 • เพิ่มทัศนคติที่ดีต่องานบริการและต่อองค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานส่วนการบริการ
 • พนักงานทุกคน ทุกระดับในองค์กร
 • บริษัทฯ หรือธุรกิจ ที่ต้องการพัฒนาทีมงาน
 • เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 1. อบรมภายใน In-house Training
 2. สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 3. จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre)
 4. การบรรยาย 60 %
 5. กิจกรรมเสริมแง่คิด 40%

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน / 6 ชั่วโมง เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้อการอบรมโดยย่อ (Course Outline)

*หลักสูตรอาจมีการพัฒนาหรือปรับตามวัตถุประสงค์ได้ – ดูรายละเอียดและกำหนดการ > พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • Open Mind
 • Introduction to Service – Service Mind
 • หลัก 3 เข้าใจในงานบริการ
  – เข้าใจองค์กร
  – เข้าใจลูกค้า
  – เข้าใจตนเอง

ช่วงบ่าย

 • Service Mind – ด้วยกาย
 • Service Mind – ด้วยวาจา
 • Service Mind – ด้วยใจ
 • Case Scenario / Group Share
 • Open heart

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรม Service Mind

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ป่าน - ณภัค ธีร์โภคธนากุล

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.ป่าน – ณภัค ธีร์โภคธนากุล  ผู้ที่มีประสบการณ์มากมายในงานวิทยากร โดยอย่างยิ่งสายงานบริการ หัวหน้างาน และบุคลิกภาพ หนึ่งในวิทยากรที่องค์กรให้เกียรติไปบรรยายซ้ำบ่อยที่สุดคนหนึ่ง 🥰

🔗ดูประวัติวิทยากร

หรือ

อ.พัท – พัทธนันท์ วิศิษฏ์ธรรมศรี  ผู้มากประสบการณ์ในด้านงาน PR (Public relation) CS (Customer Service) และ HR (Human Resource) จากหลายองค์กร และ หลายโรงแรม ทำให้ อ.พัท เป็นวิทยาที่เข้าใจในการทำงาน “กับคน” และเข้าใจ “คนที่เป็นลูกค้า” ด้วยจิตวิทยาการบริหารงานบุคคลแบบจับต้องได้เพื่อใช้กับทั้ง “ลูกค้าภายใน” และ “ลูกค้าภายนอก” 💞

🔗ดูประวัติวิทยากร

วิทยากรอบรมพนักงาน วิทยากร อบรม Service Mind Training วิทยากร Team Building


แนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

อบรมหลักสูตร Service Mind Training หัวใจการบริการ

บางส่วนผลงานการอบรม Service Mind Training

1 thought on “หลักสูตรอบรม Service Mind Training หัวใจการบริการ”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.