หลักสูตรเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO – REN – SO

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO – REN – SO

ในแต่ละวันของการทำงาน พนักงานที่ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องบรรลุวัตถุประสงค์ของงานที่กำหนดไว้หรือไม่ งานที่ทำมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของงานอยู่มากน้อยเพียงใด ในฐานะคนที่เป็นหัวหน้างาน หรือในฐานะคนที่ทำงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันควรมีการตรวจสอบในแต่ละส่วนงานว่าสำเร็จไปได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งส่วนหนึ่งปัญหาหลักคือการสื่อสาร

Ho (報) Ren (連) So (相) เป็นปรัชญาของคนญี่ปุ่น เน้นเพื่อพัฒนาการสื่อสารระหว่างหัวหน้าและลูกน้องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งส่งเสริมความถูกต้อง ตรงต่อเวลา ลดข้อผิดพลาด และสร้างความเข้าใจร่วมกันได้โดยง่ายขึ้นกว่าเดิม แต่ประโยชน์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายได้เรียนรู้หลักของการใช้ HO-REN-SO เสียก่อน

ด้วยประโยชน์ของแนวคิด HO REN SO หลักสูตรนี้จึงสามารถช่วยการสื่อสารและช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาด สร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างกัน และส่งเสริมการทำงานเป็นทีมให้ดีขึ้นได้อีกด้วย

หลักสูตรเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO – REN – SO

หลักสูตร ที่นำความรู้ เทคนิค และวัฒนธรรมการทำงาน การจัดการของญี่ปุ่น อย่าง Ho Ren So มาช่วยพัฒนาทั้งกระบวนการคิด การสื่อสาร การประสานงาน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • ต้องการพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงาน
 • ต้องการลดข้อผิดพลาดในการทำงานของพนักงาน
 • ได้ศักยภาพการสื่อสาร การจัดการงาน ด้วยเทคนิค HO REN SO
 • พัฒนาองค์กรได้อย่างเป็นระบบ
 • หลักสูตรมี Workshop ไม่น่าเบื่อ สนุกสนาน

วัตถุประสงค์

 • ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานใหม่ๆ
 • ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน ไปในทางที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • สามารถนำองค์ความรู้ วัฒนธรรมญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้แบบผสมผสานได้
 • เรียนรู้เข้าใจ HO-REN-SO และนำมาประยุกต์ใช้ได้
 • เพิ่มศักยภาพการทำงานของบุคลากรและองค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานทุกระดับในองค์กร
 • และผู้ที่สนใจทั่วไป

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 1. อบรมภายใน In-house Training
 2. สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 3. จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre)
 4. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
 5. การบรรยาย 50 % สื่อสาร 2 ทาง
 6. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ   – รายละเอียดและกำหนดการ > พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • ปัจจัยการพัฒนาขององค์กร
 • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  • การสื่อสารในองค์กร
  • ปัจจัยปัญหาการสื่อสาร
 • พื้นฐานแนวคิด HO REN SO
  • ที่มาของแนวคิด
  • วัตถุประสงค์หลักของแนวคิด HO REN SO
  • HO REN SO กับการพัฒนา

ช่วงบ่าย

 • เทคนิคการรายงาน (HO)
 • เทคนิคการประสานงาน (REN)
 • เทคนิคการปรึกษา (SO)
 • การฝึกวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
  • การระดมสมองในการทำงานร่วมกันพัฒนาการสื่อสาร
  • Workshop ต่าง ๆ

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 น. เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ทราย – วาสนา วัฒนศฤงฆาร

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.ทราย-วาสนา วัฒนศฤงฆาร  วิทยากรผู้มุ่งเน้นนำประสบการณ์จริงมาถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากประสบการณ์กว่า 15 ปี ด้านการประกันคุณภาพ, การควบคุมคุณภาพ และอีกหลากหลายด้านของสายงานผลิต อุตสาหกรรม โรงงาน เก็บเกี่ยว รวบรวมกลั่นกรองสู่เนื้อหาที่เข้าใจง่ายแต่ได้สาระ 👌

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO – REN - SO

1 thought on “หลักสูตรเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO – REN – SO”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.