หลักสูตร Introduction ISO 45001 : 2018 Requirement

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตร Introduction ISO 45001 : 2018 Requirement

การจัดการคุณภาพด้านหนึ่งที่สำคัญคือ ด้านบุคลากร ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีมาตรฐานมีส่วนสำคัญในการช่วยลดความเสี่ยงทั้งแก่ตัวบุคลากร และขององค์กรในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนหรือการจัดการต่าง ๆ

หลักสูตรจาก OHSAS 18001 : 2007 สู่ ISO 45001 : 2018 ในการจัดทำระบบการจัดการด้านมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ISO 45001 ไม่ใช่เพียงแค่ขอการรับรองแต่ทำแล้วต้องสามารถปรับปรุงและพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หลักสูตร Introduction ISO 45001 : 2018 Requirement (ST-03)

หลักสูตร ISO 45001 เน้นให้บุคคลกรมีความรับรู้ส่งเสริมความเข้าใจในวิธีการทำงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักการ เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ หรือให้ได้การรับรองสู่มาตรฐานสากลต่อไปทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • ต้องการยกระดับมาตรฐานองค์กร
 • ต้องการยกระดับความรู้ของพนักงานที่เกี่ยวข้อง
 • สร้างความเชื่อมั่นให้แก่องค์กร และคู่ค้า ลูกค้า
 • ต้องการเตรียมพร้อมเพื่อรับมาตรฐาน หรือปรับปรุงความรู้เรื่อง ISO 45001 : 2018

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้การระบุข้อกำหนดที่สำคัญ และการนำไปใช้ประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 45001
 • มีการจัดการคุณภาพที่ถูกต้องและการขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องรวมทั้งช่วยดึงดูดการรักษาลูกค้าโดยการทำตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง
 • บุคลากรมีความมั่นใจในการทำงาน
 • สามารถนำไปสร้างมาตรฐานการทำงานให้ทุกระดับ
 • มีการจัดการภายในอย่างเป็นระบบเป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงาน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินงานกำกับดูแลระบบมาตรฐาน ISO 45001 : 2018
 • และผู้ที่สนใจทั่วไป

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 1. อบรมภายใน In-house Training
 2. สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 3. จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre)
 4. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
 5. การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง, Workshop

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ  – รายละเอียดและกำหนดการ >  พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • ความรู้ทั่วไปกับการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน
 • ข้อกำหนด ISO 45001 : 2018
  • 1 ขอบข่าย (Scope)
  • 2 มาตรฐานอ้างอิง (Normative references)
  • 3 คำศัพท์และนิยาม (Terms and definitions)
  • 4 บริษัทขององค์กร (Context of the organization)
  • 5. ความเป็นผู้นำ และ ความมีส่วนร่วมของพนักงาน

ช่วงบ่าย

 • ข้อกำหนด ISO 45001 : 2018
  • 6 การวางแผน
  • 7 การสนับสนุน
  • 8 การปฏิบัติการ
  • 9 การประเมินผลสมรรถนะการปฏิบัติงาน
  • 10 การปรับปรุง
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถาม/ตอบ

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 น. เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ทราย – วาสนา วัฒนศฤงฆาร

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.ทราย-วาสนา วัฒนศฤงฆาร  วิทยากรผู้มุ่งเน้นนำประสบการณ์จริงมาถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากประสบการณ์กว่า 15 ปี ด้านการประกันคุณภาพ, การควบคุมคุณภาพ และอีกหลากหลายด้านของสายงานผลิต อุตสาหกรรม โรงงาน เก็บเกี่ยว รวบรวมกลั่นกรองสู่เนื้อหาที่เข้าใจง่ายแต่ได้สาระ 👌

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตร ISO 45001 : 2018

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.