หลักสูตรไคเซ็นเพื่อปรับปรุงงานและลดต้นทุน (Kaizen for Productivity and Cost Reduction)

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรไคเซ็นเพื่อปรับปรุงงานและลดต้นทุน (Kaizen for Productivity and Cost Reduction)

หลักสูตร ไคเซ็น (Kaizen) มาจากภาษาญี่ปุ่น มีความหมายว่าการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นกิจกรรมการบริหาร งานเชิงคุณภาพ ที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในระดับโลก เบื้องต้นคือการ ลด ละ เลิกภาระหรืองานที่ไม่จำเป็นมุ่งไปสู่วิธีอื่นที่เหมาะสมกว่า เพื่อสร้างประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น จากตัวอย่างมากมายของผลสำเร็จจากแนวคิดนี้ทำให้ไคเซ็นถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย

แต่แนวคิดไม่อาจเป็นจริงได้หากขาดซึ่งการปฏิบัติที่ถูกต้อง ไคเซ็น จึงถือเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยองค์กรควรปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในการพัฒนาปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความรู้และความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนทุกระดับเรียนรู้วิธีการตลอดจนเทคนิคการทำไคเซ็นในงานของตน

ส่วนหนึ่งนั้น “ผู้ปฏิบัติงานหน้างานย่อมรู้งานของตนเองมากกว่าคนอื่น ๆ“ จึงควรให้ผู้ปฏิบัติได้มีแนวคิดในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงพัฒนาด้วยตนเองไม่ว่าจะเครื่องมือใดก็ตาม โดยจุดเริ่มต้นคือการสร้างทัศนคติที่ให้ผู้ปฏิบัติมีมุมมองใหม่ เลิกคิดว่าทำไม่ได้ แต่เปลี่ยนเป็นความคิดที่ว่าทุกอย่างเขาสามารถทำได้ (Can do) ไม่แก้ตัว มุ่งเน้นแก้ไข โดยไม่เกี่ยวกับเรื่องต้นทุน ทรัพยากร แต่เริ่มที่อยากปรับปรุงจากตัวเองไปจนถึงที่สุดก่อน

หลักสูตรไคเซ็นเพื่อปรับปรุงงานและลดต้นทุน (Kaizen for Productivity and Cost Reduction) (IN-04)

หลักสูตรนี้จะช่วยให้เข้าใจแนวคิดแบบไคเซ็น สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเรียนรู้วิธีการ ค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานไคเซ็น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่มี ไม่ว่าจะผ่านจากกิจกรรม หรือตัวอย่างความสำเร็จ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเองต่อไป “การปรับปรุงงานและลดต้นทุนด้วย Kaizen” ก็จะช่วยองค์กรจะได้รับการพัฒนาโดยพนักงานทุกระดับและเป็นวัฒนธรรมในองค์กรอย่างยั่งยืนทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • ต้องการให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางไคเซ็นอย่างถูกต้องชัดเจน
 • ให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงงานเพื่อยกระดับคุณภาพประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 • บุคลากรสามารถนำไคเซ็นไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและเป็นต้นแบบสำหรับการขยายผลภายในองค์กรต่อไป
 • สร้างทีมงานให้ประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับปรุงเช่น PCDA, 5S, Visual Control ฯลฯร่วมกับ กิจกรรมหรือโครงการปรับปรุงต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
 • หลักสูตรไม่ตึงเครียดจนน่าเบื่อเกินไป หรือชวนหลับ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเข้าใจแนวคิดและความเป็นมา ของกิจกรรม วิธีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 2. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 3. เข้าใจเรื่อง Kaizen นำไปปรับปรุงงาน และลดต้นทุนได้
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างถูกวิธี
 5. ทราบถึงอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน
 • หัวหน้ากลุ่มย่อย (Small group activity) หรือผู้ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 1. อบรมภายใน In-house Training
 2. สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 3. จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre)
 4. การบรรยาย 40 %
 5. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
 6. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ   – รายละเอียดและกำหนดการ >  พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • แนวคิดไคเซ็น สำคัญอย่างไรต่อการพัฒนางานอย่างยั่งยืน
  • ไคเซ็น คืออะไร? ทำไมจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนางาน
  • รูปแบบการคิดในการพัฒนางานแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแนวคิดไคเซ็น
 • เทคนิคการประยุกต์ใช้แนวคิด ไคเซ็น ในการทำงาน
  • หลักการเขียนข้อเสนอแนะเบื้องต้นของไคเซ็นในการปรับปรุงงาน
  • ความสูญเสียในการทำงานที่สามารถแก้ไขได้ด้วย แนวคิด ไคเซ็น

ช่วงบ่าย

 • เทคนิคการใช้แนวคิดไคเซ็น ในการทำงาน
  • วิธีการปรับปรุงงานโดยความคิดสร้างสรรค์ตามหลัก เลิก/ลด/เปลี่ยน และ ECRS
  • เทคนิคการแก้ไขปัญหา ด้วย PDCA แบบ ไคเซ็น
 • Workshop การประยุกต์ใช้
  • กรณีศึกษา และ Workshop “ล้านไอเดียเพื่อปรับปรุงงานและลดต้นทุนด้วย ไคเซ็น”
  • เทคนิคการประยุกต์ใช้กิจกรรมไคเซ็น ในองค์กรอย่างยั่งยืนสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 น. เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

ไมตรี บุญขันธ์ วิทยากรอบรมพนักงานโรงงาน วิทยากรอบรม 5ส. Kaizen, QCC, TQM ลดต้นทุน,ฝ่ายการผลิต

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.ไมท์ – ไมตรี บุญขันธ์  วิทยากร ผู้มากประสบการณ์ในด้านการอบรมหลักสูตรการจัดการต่าง ๆ โดยอย่างยิ่งกับการอบรมพนักงานโรงงาน เช่นหลักสูตร Kaizen, 7 waste, TQM หมวดการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต ให้กับหลายองค์กร หลายโรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 100 แห่ง ทำให้ อ.ไมท์ เป็นวิทยาที่เข้าใจในการทำงาน “กับคนโรงงาน” และเข้าใจ “ผู้บริหาร” ด้วยประสบการณ์จากการทำงานตรงมาหลายปี 🤓

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรไคเซ็นเพื่อปรับปรุงงานและลดต้นทุน Kaizen for Productivity and Cost Reduction

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.