การสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการ (Quality Awareness)

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » การสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการ (Quality Awareness)

หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน Quality Awareness มีแนวคิดจากความต้องการให้บุคลากรเข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อสินค้าบริการ เพราะที่สุดแล้ว ผู้บริโภคล้วนต้องการสิ่งนี้ ซึ่งในการทำงานแต่ละวันของพนักงาน อาจเกิดความเบื่อหน่าย ขาดแรงจูงใจในการทำงาน บกพร่องเรื่องการใส่ใจ “คุณภาพ” หรือสิ่งที่เรียกว่า “จิตสำนึกคุณภาพ”

ซึ่งหากสามารถสร้างจิตสำนึกคุณภาพให้เกิดขึ้นได้แล้ว องค์กรยังสามารถพัฒนาไปในด้านอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ปัญหาต่าง ๆ ที่พบในกระบวนการ อาจทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพ ความซ้ำซากจำเจ สร้างความเบื่อหน่าย เกิดเป็นการขาดความใส่ใจ ดังนี้ มิใช่เพียงการรักษาคุณภาพ แต่ยังสามารถรวมถึงการลดความสูญเสีย และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานได้อีกด้วย

หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการ (Quality Awareness) (IN-09)

หลักสูตรนี้ จึงเน้นที่จะสร้าง “จิตสำนึกคุณภาพในการปฎิบัติงาน” อย่างเป็นระบบและเห็นผล รวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหาคุณภาพกับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพได้เป็นอย่างดีทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • ต้องการสร้างความตระหนักในจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน
 • ต้องการส่งเสริมแนวคิดการทำให้เกิดจิตสำนึกคุณภาพ ให้กับพนักงาน
 • มีส่วนช่วยสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี ในด้านการลดความสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพ
 • องค์กร ต้องการเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ ของวิธีการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดผลผลิตที่สอดคล้องต่อการต้องการของลูกค้า
 • สร้างการพัฒนาองค์กร กระบวนการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และยั่งยืน
 • หลักสูตรมี Workshop ไม่น่าเบื่อ สนุกสนาน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคุณภาพอย่างเป็นมีรูปแบบ
 • เพื่อสร้างระบบแนวคิดในการสร้างคุณภาพและลดความสูญเสียในการผลิต
 • เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 • สร้างความมั่นใจในการเลือกใช้ครื่องมือสร้างคุณภาพกับตัวสินค้าได้อย่างถูกต้อง
 • สร้างความตระหนักในจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน
 • สร้างความตระหนักในแนวคิดการทำให้เกิดจิตสำนึกคุณภาพ
 • สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี ในด้านการลดความสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพ
 • เพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ ของวิธีการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดผลผลิตคุณภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน
 • ผู้ที่สนใจทั่วไป

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 1. อบรมภายใน In-house Training
 2. สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 3. จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre)
 4. การบรรยาย 40 %
 5. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
 6. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ   – รายละเอียดและกำหนดการ >  พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 1. แนวคิดของคุณภาพในโลกแห่งการแข่งขัน
 2. การประกันคุณภาพ ความหมายและความสำคัญของคำว่า “คุณภาพ”
 3. การบริหารคุณภาพ
  –  ระบบคุณภาพที่ใช้ควบคุมในการทำงาน
  –  ปัจจัย 4 ด้าน ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
  Workshop1: วิเคราะห์ปัจจัย 4 ด้านที่ส่งผลต่อคุณภาพในการทำงาน
 4. แนวคิดของลูกค้า
  –  จิตสำนึกและจิตสำนึกคุณภาพคืออะไร
  –  สิ่งที่ลูกค้าต้องการจากงานของเรา
  –  กลยุทธ์เพื่อสร้างความตระหนักในคุณภาพให้กับพนักงาน

ช่วงบ่าย

 1. การสร้างความพอใจให้กับลูกค้าภายใน และลูกค้าภายนอก
 2. แนวทางการสร้างความตระหนักในคุณภาพ
  –  เทคนิคการลดความผิดพลาดในการทำงานเบื้องต้น 10 ประการ
  Workshop2: ป้องกันความผิดพลาดจากการทำงานเบื้องต้น
 3. การบริหารให้เกิดการควบคุมงานด้วยตนเอง
  –  ระดับของการความคุมความผิดพลาดในการทำงานทั้ง 7 ระดับ
 4. การกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
  –  ผลกระทบต่อการทำงานที่ขาด “คุณภาพ” ทั้งต่อหน่วยงานและองค์กร
  Workshop3: ระดมสมอง “ผลกระทบของงานที่ขาดคุณภาพต่อลูกค้าและบริษัทของเรา” ผ่านการใช้บัตรความคิด
 5. การระดมสมองในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างคุณภาพในการทำงาน
  Workshop4: Group coaching activity “สร้างคุณภาพก่อนส่งถึงมือลูกค้า
 6. สรุป/ตอบข้อซักถาม

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 น. เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

ไมตรี บุญขันธ์ วิทยากรอบรมพนักงานโรงงาน วิทยากรอบรม 5ส. Kaizen, QCC, TQM ลดต้นทุน,ฝ่ายการผลิต

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.ไมท์ – ไมตรี บุญขันธ์  วิทยากร ผู้มากประสบการณ์ในด้านการอบรมหลักสูตรการจัดการต่าง ๆ โดยอย่างยิ่งกับการอบรมพนักงานโรงงาน เช่นหลักสูตร Kaizen, 7 waste, TQM หมวดการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต ให้กับหลายองค์กร หลายโรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 100 แห่ง ทำให้ อ.ไมท์ เป็นวิทยาที่เข้าใจในการทำงาน “กับคนโรงงาน” และเข้าใจ “ผู้บริหาร” ด้วยประสบการณ์จากการทำงานตรงมาหลายปี 🤓

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

การสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน (Quality Awareness)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.