หลักสูตรข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015 requirements)

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015 requirements)

ISO 14001 คือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental management System) ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานและองค์กรในระดับสากล โดยเป็นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กร และมุ่งเน้นเรื่องการป้องกันมลพิษ และรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดต้นทุนการผลิตในองค์กร

ISO14001:2015 มาตรฐานสากลนี้ ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม องค์กรสามารถนำไปใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมได้ มาตรฐานสากลนี้มีไว้สำหรับการใช้งาน โดยองค์กรที่ต้องการจัดการ และแสดงความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ซึ่งก่อให้เกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสากลนี้ช่วยให้องค์กรบรรลุผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมตามที่ตั้งใจไว้ เป็นระบบการจัดการที่ให้คุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กร และให้ผลลัพธ์ที่ตั้งใจของการจัดการสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น มาตรฐานนี้ จึงเหมาะแก่ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการขององค์กร ที่ใช้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย และจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส

หลักสูตรข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015 requirements) (ST-05)


หลักสูตรข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 / แบบ 1 วัน (ST-05/D1)

หลักสูตรเรียนรู้พื้นฐานระบบมาตรฐาน ISO 14001:2015 เป็นหลักสูตรเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันถึงแนวทาง กระบวนการและองค์ความรู้ที่จำเป็นในด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดต่อไปทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • เน้นเข้าใจง่าย เรียนรู้ได้ทุกระดับและหน่วยงานขององค์กร
 • เนื้อหาจากวิทยากรที่กลั่นกรองจากประสบการณ์ตรง
 • ต้องการยกระดับมาตรฐานองค์กรด้วยระบบมาตรฐาน
 • ต้องการยกระดับความรู้ของพนักงานที่เกี่ยวข้อง
 • สร้างความเชื่อมั่นให้แก่องค์กร และคู่ค้า ลูกค้า
 • ต้องการเตรียมพร้อมเพื่อรับมาตรฐาน หรือปรับปรุงความรู้เรื่อง ISO 14001 : 2015

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้การระบุข้อกำหนดที่สำคัญ และการนำไปใช้ประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 14001:2015
 • เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • สามารถ นำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินการในองค์กรเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และมลพิษมีการจัดการภายในอย่างเป็นระบบเป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
 • เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ธำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 1. อบรมภายใน In-house Training
 2. สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 3. จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre)
 4. การบรรยาย – กรณีศึกษา 70 %
 5. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop 20%
 6. การอภิปราย นำเสนอผลงาน 10 %

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรอาจมีการพัฒนาหรือปรับตามวัตถุประสงค์ได้   – รายละเอียดและกำหนดการ >  พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • ความรู้ทั่วไปกับการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน
 • ข้อกำหนด 14001 : 2015
  • 1 ขอบข่าย (Scope)
  • 2 มาตรฐานอ้างอิง (Normative references)
  • 3 คำศัพท์และนิยาม (Terms and definitions)
  • 4 บริษัทขององค์กร (Context of the organization)
  • 5 ความเป็นผู้นำ (Leadership)
  • 6 การวางแผน (Planning)
  • 7 การสนับสนุน (Support)

ช่วงบ่าย

 • ข้อกำหนด 14001 : 2015
  • 8 การดำเนินงาน (Operation)
  • 9 การประเมินสมรรถนะผลการดำเนินงาน (Performance evaluation)
  • 10 การปรับปรุง (Improvement)
 • Workshop / Practice เพื่อทบทวนความเข้าใจ
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถาม/ตอบ

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 น. เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อหลักสูตรข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 / แบบ 1 วัน (ST-05/D2)

สำหรับหลักสูตรนี้เน้นการเรียนรู้พื้นฐานไปจนถึงเอกสารที่จำเป็น และวิธีการทำการประเมินต่าง ๆ ตามข้อกำหนดเพื่อให้พนักงานและองค์กรมีความพร้อมสำหรับการรับรองระบบมาตรฐานนี้ต่อไปทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • เน้นเข้าใจง่าย เรียนรู้ได้ทุกระดับและหน่วยงานขององค์กร
 • เนื้อหาจากวิทยากรที่กลั่นกรองจากประสบการณ์ตรง
 • สร้างความเข้าใจให้ทีมจัดทำระบบมาตรฐานได้
 • ต้องการยกระดับมาตรฐานองค์กรด้วยระบบมาตรฐาน
 • ต้องการยกระดับความรู้ของพนักงานที่เกี่ยวข้อง
 • สร้างความเชื่อมั่นให้แก่องค์กร และคู่ค้า ลูกค้า
 • ต้องการเตรียมพร้อมเพื่อรับมาตรฐาน หรือปรับปรุงความรู้เรื่อง ISO 14001 : 2015

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้การระบุข้อกำหนดที่สำคัญ และการนำไปใช้ประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 14001:2015
 • เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินการในองค์กรเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และมลพิษ
 • สามารถจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น และเอกสารที่ควรจะมี สำหรับรับการตรวจติดตาม เพื่อให้ได้การรับรอง
 • เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ธำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงาน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินงานกำกับดูแลระบบมาตรฐาน
 • และผู้ที่สนใจทั่วไป

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 1. อบรมภายใน In-house Training
 2. สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 3. จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre)
 4. การบรรยาย – กรณีศึกษา 70 %
 5. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop 20%
 6. การอภิปราย นำเสนอผลงาน 10 %

ระยะเวลา

หลักสูตร 2 วัน / 12 ชั่วโมง 9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรอาจมีการพัฒนาหรือปรับตามวัตถุประสงค์ได้   – รายละเอียดและกำหนดการ >  พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

วันที่ 1

ช่วงเช้า

 • ความรู้ทั่วไปกับการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน
 • PDCA Cycle วงจร PDCA Terms and definitions
 • ข้อกำหนด ISO 14001 : 2015
  • 1 ขอบข่าย (Scope)
  • 2 มาตรฐานอ้างอิง (Normative references)
  • 3 คำศัพท์และนิยาม (Terms and definitions)
  • 4 บริษัทขององค์กร (Context of the organization)
  • 5 ความเป็นผู้นำ (Leadership)
 • Workshop / Practice ตามข้อกำหนดที่ 4 และ 5

ช่วงบ่าย

 • ข้อกำหนด ISO 14001 : 2015
  • 6 การวางแผน (Planning)
  • 7 การสนับสนุน (Support)
 • Workshop / Practice ตามข้อกำหนดที่ 6 และ 7
 • สรุปทบทวน

วันที่ 2

ช่วงเช้า

 • ทบทวน แนะนำ
 • ข้อกำหนด ISO 14001 : 2015
  • 8 การดำเนินงาน (Operation)
  • 9 การประเมินสมรรถนะผลการดำเนินงาน (Performance evaluation)
 • Workshop / Practice ตามข้อกำหนดที่ 8 และ 9

ช่วงบ่าย

 • ข้อกำหนด ISO 14001 : 2015
  • 10 การปรับปรุง (Improvement)
 • การจัดเตรียมเอกสารที่กำหนด (Documented)
 • Workshop / Practice
 • สรุป Q&A

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 น. เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ทราย – วาสนา วัฒนศฤงฆาร

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.ทราย-วาสนา วัฒนศฤงฆาร  วิทยากรผู้มุ่งเน้นนำประสบการณ์จริงมาถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากประสบการณ์กว่า 15 ปี ด้านการประกันคุณภาพ, การควบคุมคุณภาพ และอีกหลากหลายด้านของสายงานผลิต อุตสาหกรรม โรงงาน เก็บเกี่ยว รวบรวมกลั่นกรองสู่เนื้อหาที่เข้าใจง่ายแต่ได้สาระ 👌

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015 requirements)

แสดงความคิดเห็น - ถาม - ตอบ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.