รวมหลักสูตรการอบรมพนักงาน และหัวข้ออบรมพนักงาน

รวมหัวข้ออบรมพนักงาน แนะนำหลักสูตรการอบรมพนักงาน (In House Training) ของเราทั้งหมด หลากหลายกลุ่ม หลายประเภทสาขาวิชา ทั้ง Hard Skills และ Soft Skill จากวิทยากรมืออาชีพและมีประสบการณ์ตรงจากเรา นอกจากนี้เรายังมีการพัฒนา เพิ่มเติมหลักสูตร และวิทยากรอยู่สม่ำเสมอ และ ยินดีออกแบบหลักสูตร หรือปรับหลักสูตรตามที่องค์กรต้องการ กรุณาติดต่อเรา

*หลักสูตรยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในบางหลักสูตรอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับระเบียบ สามารถแจ้งเราได้ทางอีเมล์หรือฟอร์มใบเสนอราคา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เลือกตามกลุ่มหลักสูตร

  1. หลักสูตรอบรมพนักงานทั่วไป (เหมาะกับทุกประเภทองค์กร ทุกระดับพนักงาน)
  2. หัวข้ออบรมพนักงานบริการ
  3. หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน
  4. หัวข้ออบรมพนักงานฝ่ายผลิต, ลดต้นทุน
  5. หลักสูตรด้านการขาย ฝ่ายขาย
  6. หลักสูตรระบบมาตรฐาน-การจัดการคุณภาพ
  7. หลักสูตรเพิ่มเติมใหม่

หลักสูตรอบรมพนักงานทั่วไป

เหมาะกับทุกองค์กร ประเภทธุรกิจ และพนักงานทุกระดับ

หลักสูตรอบรมการทำงานเป็นทีม

1. หลักสูตรการทำงานเป็นทีม (C-01) และ (C-01A)

Hit! หลักสูตรการทำงานเป็นทีม หลักสูตรที่ออกแบบมาไม่ซ้ำใคร นอกจากผู้เข้าอบรมจะชื่นชอบแล้ว ประโยชน์สำคัญเพื่อการทำงานร่วมกัน สร้างความสามัคคีในที่ทำงาน มีกิจกรรมแฝงแนวคิดเชิงจิตวิทยา ปรับทัศนคติสร้างแนวคิดแห่งความร่วมมือ ลดข้อขัดแย้ง สร้างบรรยากาศใหม่ ๆ ในการทำงานร่วมกัน

หลักสูตรที่มี 2 รูปแบบให้เลือก แบบปกติ และเน้นสนุกสนาน กรุณาอ่านเพิ่มเติม


หลักสูตรการอบรมพนักงาน พัฒนาตนเองทุกด้าน ทัศนคติ

2. หลักสูตรพัฒนาตนเองทุกด้าน ด้วยการเปลี่ยนทัศนคติ (C-02)

หลักสูตรที่มี คิดเพื่อแก้ปัญหาไปยังจุดเริ่มต้น นั่นคือ ทัศนคติ ซึ่งเชื่อว่าหาก ปรับ เปลี่ยน สิ่งนี้ได้ ก็จะเป็นการช่วยลด หรือแก้ปัญหามากมายให้องค์กรได้ ทั้งโดยตรงและโดยทางอ้อม บนแนวคิดที่ว่า เมื่อตัวพนักงานไม่มีปัญหา ก็พัฒนาทุกๆ ด้านได้ (ระวังหลักสูตรลอกเลียนแบบ)


หลักสูตรอบรมพนักงาน Chang for success

3. หลักสูตรเปลี่ยนด้วยกัน ไปได้ไกล Change For Success (C-03)

Updated! หลักสูตรการอบรมพนักงานที่ออกแบบมาเพื่อให้เกิดการทบทวนปัญหาทั้งส่วนบุคคล และต่อเพื่อนร่วมงานบนมิติความเข้าใจระหว่างกัน รวมถึงเข้าใจในมุมมองขององค์กรไปด้วยพร้อม ๆ กัน เพราะการเปลี่ยนแปลงเพียงลำพังคงไม่อาจทำให้องค์กรไปได้ไกล (ระวังหลักสูตรลอกเลียนแบบ)


หลักสูตรการอบรมพนักงาน หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ

4. หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ Personality development (C-04)

หลักสูตรการอบรมพนักงาน ที่ช่วยพัฒนาทั้งภาพลักษณ์ของพนักงาน และส่งเสริมภาพพจน์ขององค์กร ด้วยการมีบุคลิก ลักษณะ การวางตัว การสื่อสารที่ดี จะทำให้องค์กรดูน่าเชื่อถือ น่าใช้บริการ และสร้างความประทับใจได้ไม่ยากเลย เพราะเพียง 15 วินาทีลูกค้าก็ตัดสินคุณแล้ว


หลักสูตรการสื่อสารในองค์กร เพื่อการทำงานที่ดีขึ้น

5. หลักสูตรการสื่อสารในองค์กร เพื่อการทำงานที่ดีขึ้น (C-05)

(Hit!) จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไป หากถามว่าปัญหาองค์กรมีอะไรบ้าง ทุก ๆ องค์กรต้องมีเรื่อง “การสื่อสาร” เป็นหนึ่งในนั้น ทั้งยังอาจเป็นต้นเหตุของอีกหลายปัญหาในการทำงาน หลักสูตรที่ออกแบบมาทั้งเปลี่ยนแนวคิด และฝึกปฏิบัติเพื่อปรับใช้ได้จริงอย่างเห็นผลมาแล้วหลายองค์กร


6. หลักสูตรจิตสำนึกรักองค์กร (C-06)

หลักสูตรเพื่อการพาบุคลากรย้อนคิดถึง สิ่งสำคัญ อันเป็นประโยชน์ร่วมกัน นั้นคือความ สำนึกรับผิดชอบ ที่อาจเป็นจุดเริ่มแรกของทัศนคติในการทำงานต่อไปมากมาย


7. หลักสูตรการพัฒนาทักษะและความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน (C-07)

ด้วยงานวิจัยหลายแห่งพบว่า การมีสัมพันธภาพที่ดี สามารถนำไปสู่ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน “Trust” นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพของงานและคุณภาพชีวิตของคนทำงานได้อีกด้วย


8. หลักสูตรการใช้ OKRs เพื่อการพัฒนาองค์กรและการทำงาน (C-08/D1 และ C-08/D2)

หลักสูตร OKRs คือ framework ระดับโลกที่หลายองค์กรกำลังพัฒนานำไปใช้ เพื่อให้การทำงานในทุกภาคส่วนมีเป้าหมาย มีการพัฒนา มีความเข้าใจร่วมกัน และสร้างมาตรฐานใหม่ ๆ ในการทำงานได้ ยังอาจก่อเกิดนวัตกรรมที่ดีในการทำงานได้อีกด้วย

หลักสูตรแบบพื้นฐาน 1 วัน และแบบเน้นใช้งานจริง 2 วัน


หลักสูตรการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และปรับเปลี่ยนเพื่อประสิทธิภาพ

9. หลักสูตรการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และปรับเปลี่ยนเพื่อประสิทธิภาพ (C-09)

หลักสูตรที่นำเอาข้อดีจากหลักสูตรพัฒนาตนเองด้วยทัศนคติ (Attitude) และ การเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จ (Change for success) นำมาประยุกต์เข้ากับการทำงานร่วมกัน มุ่งเน้นให้เห็นภาพกระบวนการทำงานขององค์กร หรือทบทวนภาพรวมของการทำงาน เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจเดียวกันในการทำงานอย่างมีความสุข


หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า

10. หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า (C-10)

หลักสูตรมุ่งเน้นการปฏิบัติปรับปรุงภาพลักษณ์ของบุคลากรองค์กรในทุกระดับที่ต้องการให้มีความประทับใจต่อผู้พบเห็น ไม่ว่าในด้านใดก็ตาม เพื่อเป็นการสร้างและส่งเสริมองค์ให้ดูดีมีระดับยิ่ง ๆ ขึ้นไป


หลักสูตรการตลาดพื้นฐานเพื่อเสริมทักษะพนักงานทั่วไป (Marketing for non Marketers)

11. หลักสูตรการตลาดพื้นฐานเพื่อเสริมทักษะพนักงานทั่วไป (Marketing for non Marketers) (C-11)

New! จะดีเพียงใดหากพนักงานในองค์กรมีองค์ความรู้หลากหลายขึ้น มีความเข้าใจเชิงนโยบาย และการตลาด คงดีถ้าแต่ละส่วนได้ช่วยลดจุดอ่อน ส่งเสริมจุดแข็ง ให้กับสินค้าและบริการได้ แต่ก่อนอื่นต้องเข้าใจร่วมกันก่อน


หลักสูตรพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในองค์กร (Business Writing for effective communication in Organization)

12. หลักสูตรพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในองค์กร (Business Writing for effective communication in Organization) (C-12)

หลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษ เป็นทักษะที่สำคัญต่อโลกการทำงานยุคปัจจุบัน พนักงานควรเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการเติบโตภายในองค์กรได้ และฉายแววความโดดเด่นในทีมงาน หากมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีกว่า คอร์สที่จะสร้างให้บุคลากรพัฒนาการเขียนให้ถูกต้อง ถูกหลักการ และถูกต้องตามมารยาทการการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารภายในองค์กร


หลักสูตรปลดล็อกความสำเร็จและสร้างทีมงานคุณภาพด้วย MBTI (Unlocking team success by MBTI)

13. หลักสูตรปลดล็อกความสำเร็จและสร้างทีมงานคุณภาพด้วย MBTI (Unlocking team success by MBTI) (C-13)

New! หลักสูตรที่ออกแบบมาโดยผู้เชี่ยวชาญและได้รับการรับรองด้าน MBTI เครื่องมือที่เป็นที่นิยมระดับโลก ในการสร้างความเข้าใจตัวตน และคนอื่น เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้มีมุมมองร่วมกันที่ดีขึ้นในทุกด้าน


หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นผู้สอนหรือวิทยากรภายใน (Train the trainer)

14. หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นผู้สอนหรือวิทยากรภายใน (Train the trainer) (C-14)

New! อยากให้คนพัฒนาก็ต้องสอนงาน คนที่ควรสอนก็ควรเป็นคนเก่ง แต่คนเก่ง ก็ใช่ว่าจะสอนเป็น หลักสูตรนี้จึงมาตอบโจทย์การขยับขยายด้านการพัฒนาให้องค์กรได้ดีขึ้น


หลักสูตรเทคนิคการจัดทำ PowerPoint เพื่อการนำเสนอ

15. หลักสูตรเทคนิคการจัดทำ PowerPoint เพื่อการนำเสนอ (C-15)

นำเสนอได้ดีย่อมมีโอกาสกว่า ทั้งสร้างความเข้าใจ ทั้งให้ความรู้ หรือประโยชน์ทางการตลาด รวมถึงการนำเสนอการขาย PowerPoint คือโปรแกรมหนึ่งที่นิยมใช้ในการช่วยนำเสนอได้อย่างดี แต่มีหลายคนที่ใช้เป็นเพียงโปรแกรมสไลด์รูปและข้อความเพียงเท่านั้น!


หลักสูตรสร้างทีมงานที่ได้ใจ ได้ประสิทธิภาพด้วย DISC MODEL (BUILDING GREAT TEAM WITH DISC MODEL)

16. หลักสูตรสร้างทีมงานที่ได้ใจ ได้ประสิทธิภาพด้วย DISC Model (Building Great Team with DISC Model) (C-16)

New!  หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้ใช้หลักการ D.I.S.C. Model ให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างทีมงานที่ทั้งได้ใจ และได้ประสิทธิภาพไปพร้อมกัน เพื่อการทำงานเป็นทีมที่ราบรื่น


17. เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (C-17)

ในทุกการทำงาน ทุกองค์กร ความผิดพลาดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเสมอ ซึ่งในความผิดพลาดจากการทำงานนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และผลผลิตของงานได้ การลดข้อผิดพลาดจากการทำงานได้จึงเป็นเรื่องที่ดีอย่างไม่ต้องสงสัย


หลักสูตรเทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel อย่างมืออาชีพขั้นสูง (Advance Microsoft Excel)

18. หลักสูตรเทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel อย่างมืออาชีพขั้นสูง (Advance Microsoft Excel) (C-18)

Excel ไม่ใช่แค่มีไว้กรอกตาราง!! หลักสูตร Advance Excel พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel ที่ใช้แต่พื้นฐานสามารถนำเอาเครื่องมือใน Excel มาประยุกต์ เพิ่มเทคนิค ต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงาน ในยุคที่ข้อมูล (Data) สำคัญยิ่ง


หลักสูตรการพัฒนา 12 อุปนิสัยสู่ความสำเร็จขององค์กร

19. หลักสูตรการพัฒนา 12 อุปนิสัยสู่ความสำเร็จขององค์กร (C-19)

New!  ออกแบบเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยที่ดี สลายอุปนิสัยที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน/การพัฒนาขององค์กร ผ่านกิจกรรมสนุกสนานและได้สาระ


หลักสูตรส่งเสริมการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพทีมด้วยสัตว์สี่ทิศ (Efficient Teamwork by 4 Animals Personality)

20. หลักสูตรส่งเสริมการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพทีมด้วยสัตว์สี่ทิศ (Efficient Teamwork by 4 Animals Personality) (C-20)

New!  ถ้าทีมมีปัญหา ! ต้องการสร้างเสริมให้เกิดความเข้าใจกันมาขึ้น เพื่อประสิทธิภาพการประสานงานและการทำงานที่ดีขึ้น หลักสูตรนี้อาจมีคำตอบ


หลักสูตรอบรมงานบริการ

เหมาะกับธุรกิจบริการทุกประเภท หลักสูตรอบรมพนักงานโรงแรม พนักงานร้านอาหาร ภัตราคาร โรงพยาบาล สปา และทุกๆ ธุรกิจบริการ

อบรมหลักสูตร Service Mind Training หัวใจการบริการ

1. หลักสูตรอบรม Service Mind Training หัวใจการบริการ (SV-01)

Hit! หัวข้ออบรมพนักงานที่สำคัญ และจำเป็นตลอดมาในธุรกิจการบริการ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการบริการ เห็นความสำคัญ, รู้วิธีปฏิบัติ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า พัฒนาองค์กรด้านการบริการ ให้มีความเหนือกว่า และเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันทางธุรกิจที่ขาดไม่ได้ในทุกวันนี้


2. หลักสูตรหัวใจบริการงานสปา (Service Mind Training For Spa Business) (SV-02)

การอบรม Service Mind ที่ออกแบบมา ให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการบริการ เล็งเห็นความสำคัญในหัวใจบริการ เรียนรู้วิธีปฏิบัติตัวในการทำงาน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสปา เพื่อการบริการที่ดีขึ้น


หลักสูตรการสื่อสารทางไกลให้ลูกค้าประทับใจ (โทรศัพท์, อินเตอร์เน็ต) Impressive Tele Communication Skills

3. หลักสูตรการสื่อสารทางไกลให้ลูกค้าประทับใจ (โทรศัพท์, อินเตอร์เน็ต) Impressive Tele Communication Skills (SV-03)

การสื่อสารจากพนักงาน เสมือนเป็นตัวแทนองค์กร และบริษัทฯ ยอดขาย เติบโตได้ และหดหายได้ เพราะใช้คำพูดไม่ดี! สื่อสารไม่ดี!! ปัญหาในการประสานงาน การทำงาน มักจะมาจากการสื่อสาร


หลักสูตรการออกแบบการบริการเพื่อการยกระดับ (Service Design For Better Work & Marketing)

4. หลักสูตรการออกแบบการบริการเพื่อการยกระดับ (Service Design For Better Work & Marketing) (SV-04)

เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อสร้างแนวคิดด้านการบริการให้มีระบบ และกระบวนการการบริการเป็นมาตรฐาน เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการในทุกด้าน และพัฒนาการทำงานของบุคลากรให้ง่ายขึ้น และช่วยแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน ลดข้อขัดแย้งในการทำงานได้

หลักสูตรแบบพื้นฐาน 1 วัน และแบบเน้นนำไปใช้งานจริง 2 วัน


หลักสูตรมาตรฐานการบริการ service design service mind

5. หลักสูตรการสร้างมาตรฐานงานบริการ (Service Standard) (SV-05)

เป็นหลักสูตรสำหรับงานบริการ เพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนาพนักงาน และต่อยอดกับเรื่อง Service mind ได้เป็นอย่างดี


หลักสูตรพัฒนาทักษะและแนวคิดเพื่อจริตบริการ (Service in mind)

6. หลักสูตรพัฒนาทักษะและแนวคิดเพื่อจริตบริการ (Service in mind) (SV-06)

อีกหนึ่งหลักสูตรเพื่อทักษะการบริการ (Service mind training) มุ่งเน้นด้าน “ทัศนคติ” การบริการ ที่อาจเป็นเรื่องเข้าถึงยากและปรับเปลี่ยนยากในตัวพนักงานที่ให้บริการ


หลักสูตรพัฒนาทักษะและแนวคิดเพื่อจริตบริการ (Service in mind)

7. หลักสูตรทักษะการสื่อสารเพื่องานบริการที่ประทับใจ (Communication Skills for Customer Service) (SV-07)

เพราะการสื่อสารสำคัญยิ่ง แง่ของการบริการแล้วนี่อาจเป็นจุดสำคัญในการสร้างมาตรฐานและความเหนือกว่าด้านงานบริการ เพราะการจะซื้อซ้ำและซื้อตลอดไปนั้นล้วนเกิดขึ้นได้จากการบริการ

หลักสูตรการพัฒนาและสร้างคุณภาพการบริการให้เป็นเลิศ (Developing excellent service quality)

8. หลักสูตรการพัฒนาและสร้างคุณภาพการบริการให้เป็นเลิศ (Developing excellent service quality) (SV-08)

New! หลักสูตรเพื่อการบริการหลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้การบริการ เข้าใจความคาดหวังของลูกค้า เพื่อสร้างแนวคิดการพัฒนาการบริการที่ยั่งยืน


หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน

เหมาะสมกับ พนักงานระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ Senior ทุกองค์กร

หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน เพื่อการจัดการที่ยอดเยี่ยม

1. หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน เพื่อการจัดการที่ยอดเยี่ยม (LE-01)

Hit! หลักสูตรอบรมพนักงานที่เน้นทักษะพื้นฐานการเป็นหัวหน้างาน/ผู้จัดการ โดยหัวหน้างานต้องทั้งจัดการงาน และจัดการคนไปพร้อม ๆ กันนี่จึงเป็นหลักสูตรที่อบรมกับคนส่วนน้อยแต่ได้ผลมาก เพราะเมื่อหัวหน้าเปลี่ยนก็สามารถขยายออกไปสู่ลูกน้องได้และครอบคลุมไปทั้งองค์กร


2. หลักสูตรภาวะผู้นำและศิลปะการบังคับบัญชา (LE-02)

หลักสูตรสำหรับผู้นำและหัวหน้างาน เพื่อเตรียมพร้อม และพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการทำงาน


หลักสูตรทัศนคติผู้นำและจิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ

3. หลักสูตรทัศนคติผู้นำและจิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ (LE-03)

New! หลักสูตรผู้นำที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้นำให้เข้าใจเรื่องคนมากขึ้น มีทัศนคติที่แตกต่างและเปิดกว้าง เมื่อเข้าใจมากขึ้น ย่อมสามารถทำให้บริหารจัดการทีมงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปตามลำดับ


หลักสูตรเทคนิคและศิลปะการสื่อสารสำหรับผู้นำและหัวหน้างานที่ดี

4. หลักสูตรเทคนิคและศิลปะการสื่อสารสำหรับผู้นำและหัวหน้างานที่ดี (LE-04)

หลักสูตรอบรมระดับหัวหน้างาน เน้นพัฒนาการสื่อสาร ทักษะสำคัญอันดับแรกของการเป็นผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งการ การมอบหมายงาน การติดตามงาน การสอนงาน การสร้างแรงจูงใจ และเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา รวมถึงการสื่อสารประสานงานที่ดีภายในองค์กร เน้นปฏิบัติได้ใช้งานจริง!


หลักสูตรเพิ่มทักษะและศักยภาพการทำงานของผู้นำ/หัวหน้างาน (Super Productive Leadership)

5. หลักสูตรเพิ่มทักษะและศักยภาพการทำงานของผู้นำ/หัวหน้างาน (Super Productive Leadership) (LE-05)

หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน ผู้จัดการ ที่ มุ่งเน้นถึงการ “พัฒนาด้านทักษะการทำงาน” สร้างแนวคิดการ “เป็นผู้นำ” ในมุมมองใหม่ ฉีกการทำงานเดิม ๆ เพิ่มความ Productive ให้มากขึ้น เพราะหัวหน้างานแม้เดิมจะมีความสามารถที่ดี แต่เมื่อภาระหน้าที่มากขึ้น “การจัดการ” จึงเป็นทักษะที่ขาดไม่ได้


หลักสูตร HR for Non HR การพัฒนาทักษะการบริหารคนสำหรับผู้นำ

6. หลักสูตร HR for Non HR การพัฒนาทักษะการบริหารคนสำหรับผู้นำ (LE-06)

หลักสูตร HR For Non HR ความเป็นผู้นำมิใช่เกิดจากตำแหน่งในองค์กร แต่เกิดจากการที่ผู้นำได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้ที่มีความสามารถครบครัน ทั้งเก่งงาน เก่งบริหาร เก่งคน หากท่านต้องการเป็นผู้นำที่บริหารคนได้ ใช้คนเป็น ท่านต้องรู้จักการศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคนสำหรับผู้นำ รู้ลักษณะที่แตกต่างของคนในทีม เพื่อพัฒนาคนให้สร้างผลงานให้ดีที่สุดเพราะผลงานที่ดีเยี่ยมของลูกน้อง สะท้อนให้เห็นถึงทักษะการบริหารคนที่เป็นเลิศของท่านเอง


หลักสูตรการดูแลพนักงานและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร (On Boarding & Mentoring Program)

7. หลักสูตรการดูแลพนักงานและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร (On Boarding & Mentoring Program) (LE-07)

พนักงานเปรียบได้ดั่งทรัพย์สินที่มีค่าขององค์กร หากพนักงานเข้ามาในองค์กรแล้วได้รับการดูแลเป็นอย่างดี รวมทั้งมีระบบพี่เลี้ยงในองค์กรที่ทำให้พนักงานได้รับการดูแล สอนงาน ถ่ายทอดงาน ที่มีประสิทธิภาพ ย่อมทำให้พนักงานรู้สึกผูกพัน ตั้งใจทำงานและอยากสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดียิ่งๆขึ้นไปให้องค์กร เรียนรู้เทคนิคการดูแลพนักงานและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กรที่บริหารทั้งผลงานและสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับพนักงานอย่างยั่งยืน


หลักสูตรเทคนิคการสอนงานแบบ OJT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้างาน (On-the-Job Training Skills Course)

8. หลักสูตรเทคนิคการสอนงานแบบ OJT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้างาน (On-the-Job Training Skills Course) (LE-08)

หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน หรือผู้นำ ในการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะมีหลายรูปแบบ OJT หรือ On the Job training คือหนึ่งในการฝึกอบรมเพื่อสอนงานให้กับผู้เรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้านหนึ่งในการพัฒนาทีมงานของตน


9. หลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้ากลุ่ม เป็นลูกน้องก็เก่งเป็นลูกพี่ก็ยอดเยี่ยม (Skill Development for Group Leaders) อยู่ระหว่างจัดทำ


หลักสูตรเทคนิคการจัดทำ JOB DESCRIPTION และการกำหนด KPIs ยุคใหม่

10. หลักสูตรเทคนิคการจัดทำ JOB DESCRIPTION และการกำหนด KPIs ยุคใหม่ (ภาคปฏิบัติ) (LE-10)

New! หลักสูตรอบรมหัวหน้างานและพนักงานเพื่อให้จัดทำ Job Description และกำหนด KPIs แบบยุคสมัยใหม่ ที่สามารถลดปัญหาการทำงาน การประสานงาน และการประเมินผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม


หลักสูตรเทคนิคการจัดทำ JOB DESCRIPTION และการกำหนด KPIs ยุคใหม่

11. การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (Production Management for Cost reduction and Efficiency improvement) (LE-11)

New! หลักสูตรการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นหลักสูตรออกแบบมาสำหรับหัวหน้างานโรงงาน หรือสายการผลิต ลดต้นทุนโดยเฉพาะ


หลักสูตรการสื่อสารค่านิยมองค์กร เพื่อการพัฒนาองค์กร (Core Values Communication)

12. หลักสูตรการสื่อสารค่านิยมองค์กร เพื่อการพัฒนาองค์กร (Core Values Communication) (LE-12)

New! ค่านิยมองค์กร Core Values หากมิได้เขียนมาเพียงเป็นประโยคสวยหรู จึงสำคัญยิ่งที่จะต้องถ่ายทอดและส่งต่อไปเพื่อสร้างความเข้าใจและทิศทางเดียวกันได้ทั้งองค์กร และผู้นำพึงที่จะสามารถทำสิ่งนี้ห


หลักสูตรการบริหารการเงินสำหรับผู้นำสายงานอื่น (Finance for non-Finance)

13. หลักสูตรการบริหารการเงินสำหรับผู้นำสายงานอื่น (Finance for non-Finance) (LE-13)

เพื่อพัฒนาทักษะและความเข้าใจของผู้บริหารเกี่ยวกับงบการเงินและความหมายของอัตราส่วนทางการเงิน เป็นการเพิ่มมูลค่าของข้อมูลทางการเงินซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจลงทุนที่เหมาะสม


หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นผู้สอนหรือวิทยากรภายใน (Train the trainer)

14. หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นผู้สอนหรือวิทยากรภายใน (Train the trainer) (C-14)

อยากให้คนพัฒนาก็ต้องสอนงาน คนที่ควรสอนก็ควรเป็นคนเก่ง แต่คนเก่ง ก็ใช่ว่าจะสอนเป็น หลักสูตรนี้จึงมาตอบโจทย์การขยับขยายด้านการพัฒนาให้องค์กรได้ดีขึ้น


หลักสูตรการบริหารการเงินสำหรับผู้นำสายงานอื่น (Finance for non-Finance)

15. หลักสูตรพัฒนาทีมงานด้วยการโค้ชและให้ข้อมูลป้อนกลับสำหรับหัวหน้างาน (Coaching and Feedback for Leaders) (LE-15)

New! เรียนรู้แนวคิด วิธีการ บทบาทการเป็นหัวหน้างานหรือผู้จัดการที่ดี รวมถึงเครื่องมือที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการบริหารทีมงานส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นบวก พัฒนาทีมงานให้สามารถปฏิบัติได้ตรงกับความคาดหวัง


หลักสูตรอบรมพนักงานด้านการขาย

สร้างทีมขาย เพิ่มทักษะงานขาย เปลี่ยนมุมมองใหม่ ๆ ปลุกใจ ปลุกพลัง

1. หลักสูตรเทคนิค 7 ขั้นตอน สู่การขายแบบมืออาชีพ (SE-01)

หลักสูตรการขายที่เหมาะสมตั้งแต่ พนักงานขายหน้าใหม่ ไปจนถึงหน้าเก่า ด้วยเทคนิคที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงและความรู้ที่ศึกษามาอย่างรอบด้าน พัฒนาทักษะการขายที่เริ่มตั้งแต่ Mind Set


2. หลักสูตรเพิ่มเทคนิคนักขายด้วยจิตใต้สำนึก (Neuro-Selling) (SE-02)

หลักสูตรการขายยุคใหม่ !! ที่ผสมผสานศาตร์ด้านสมอง (Neuro) เรื่องของจิตใต้สำนึก และการขายเข้าด้วยกัน จึงเกิดเป็น Neuro Selling เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เข้าถึงทั้งตัวลูกค้าและนักขายเอง


หลักสูตรเทคนิคการขายสไตล์ สมาร์ทเซลล์ (Sales Smart Skills)

3. หลักสูตรเทคนิคการขายสไตล์ สมาร์ทเซลล์ (Sales Smart Skills) (SE-03)

Hit! หลักสูตรการขายที่มากกว่าการขายเดิม ๆ ด้วยแนวคิดที่ต้องการพัฒนานักขายทั้งองค์รวม ภาพลักษณ์และการสื่อสาร ที่ทันยุคทันสมัยให้เป็นนักขายที่สมาร์ทและเก่ง


4. หลักสูตรเทคนิคการพูดสู่การนำเสนอการขายอย่างมืออาชีพ (SE-04)

หลักสูตรการขายที่มุ่งเน้นด้านการพูด การสื่อสาร และการนำเสนอ ทั้งสำหรับนักขาย พนักงานส่วนส่งเสริมการขาย ให้มีโอกาสเพิ่ม และปิดยอดขายได้อย่างดีเยี่ยม


หลักสูตรพัฒนาเทคนิคและศิลปะการขายสู่ยอดนักขายมืออาชีพ
(Master The Art Of Sales)

5. หลักสูตรพัฒนาเทคนิคและศิลปะการขายสู่ยอดนักขายมืออาชีพ (Master The Art Of Sales) (SE-05)

New! ถ้าการขายมีความสำคัญขององค์กร การพัฒนาทีมขายอย่างไรก็จำเป็น! หลักสูตรที่จะสร้างทีมขายใหม่ ทบทวนทีมขายเก่าให้มีศัพยภาพยิ่งขึ้น


หลักสูตรเพิ่มยอดขายและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย MBTI (Sales Boost and Relationship Development By MBTI)

6. หลักสูตรเพิ่มยอดขายและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย MBTI (Sales Boost and Relationship Development By MBTI) (SE-06)

New! หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่มีความสนใจในการเรียนรู้เทคนิคการขายที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์และความสอดคล้องกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรด้านการขาย, ผู้บริหารฝ่ายการตลาด, หรือผู้กำหนดนโยบายขายในองค์กร


หลักสูตรปิดการขายทางออนไลน์ ด้วยเทคนิคการตลาด (ONLINE CLOSING SALES TECHNIQUES WITH MARKETING MIX)

7. หลักสูตรปิดการขายทางออนไลน์ ด้วยเทคนิคการตลาด (ONLINE CLOSING SALES TECHNIQUES WITH MARKETING MIX) (SE-07)

ในยุคที่ช่องทางออนไลน์เป็นเรื่องสำคัญ และจะยิ่งสำคัญ ธุรกิจล้วนปรับตัว เทคการขาย งานขายก็เช่นกัน เช่นทางนี้ล้วนทราบดีว่าสำคัญแค่ไหน!


หัวข้ออบรมพนักงานฝ่ายผลิต, ลดต้นทุน, โรงงาน

เหมาะสำหรับการจัดการหลายภาคอุตสาหกรรม เพื่อการจัดการ ลดต้นทุน โดยอย่างยิ่ง โรงงานต่าง ๆ หรือฝ่ายการผลิต พนักงานโรงงาน

1. หลักสูตรการการดำเนินกิจกรรม SGA อย่างมีประสิทธิภาพ (Small Group Activities) (IN-01)

หลักสูตรการให้ความรู้ในการใช้ กิจกรรม SGA เพื่อพัฒนาปรับปรุงการทำงานด้วยตัวบุคลากรเอง ฝึกใช้เครื่องมือผ่านกิจกรรม สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ทั้งด้านประสิทธิภาพและการลดต้นทุนในงานทำงานได้ต่อไป


หลักสูตร 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน

2. หลักสูตร 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (5S for Productivity & Improvement) (IN-02)

5 ส. ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องให้ พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทำ ผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสานึก และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. ที่สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์และการพัฒนาได้อีกมากมาย


หลักสูตรไคเซ็นเพื่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (KAIZEN – Continuous improvement)

3. หลักสูตรไคเซ็นเพื่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (KAIZEN – Continuous improvement) (IN-03)

New! ไคเซ็น (Kaizen) เป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นกิจกรรมการบริหาร งานเชิงคุณภาพอันมีรากฐานกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นและได้รับความนิยมแพร่หลายกลายเป็นที่รู้จักและสื่อสารกันในระดับสากล


หลักสูตรไคเซ็นเพื่อปรับปรุงงานและลดต้นทุน (Kaizen for Productivity and Cost Reduction)

4. หลักสูตรไคเซ็นเพื่อปรับปรุงงานและลดต้นทุน (Kaizen for Productivity and Cost Reduction) (IN-04)

หลักสูตรไคเซ็น kaizen ที่จะช่วยให้ค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานไคเซ็น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่มี ไม่ว่าจะผ่านจากกิจกรรม หรือตัวอย่างความสำเร็จ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเองต่อไป


หลักสูตรไคเซ็นขั้นสูงเพื่อปรับปรุงงานและลดต้นทุนแบบทันใจ (Advanced Kaizen for Process Improvement)

5. หลักสูตรไคเซ็นขั้นสูงเพื่อปรับปรุงงานและลดต้นทุนแบบทันใจ (Advanced Kaizen for Process Improvement) (IN-05)

หลักสูตรไคเซ็น 4.0 เป็นหลักสูตรที่ประยุกต์ ปรับมาให้เข้ายุคสมัย และต้องการความรวดเร็ว รวบรัด ค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงพัฒนาเป็นส่วนงาน ลดทั้งภาระงานที่ซ้ำซ้อน กระทั่งทรัพยากรที่ไม่จำเป็น


หลักสูตร ไคเซ็น (KAIZEN) เพื่อการจัดการโลจิสติกส์

6. หลักสูตร ไคเซ็น (KAIZEN) เพื่อการจัดการโลจิสติกส์ (IN-06)

หลักสูตรยอดนิยมหนึ่งของพนักงานโรงงาน หรือสายการผลิตนั่นคือหลักสูตรไคเซ็น (Kaizen) สำหรับหลักสูตรนี้ประยุกต์และออกแบบมาให้เหมาะสมกับสายงานโลจิสติกส์มากยิ่งขึ้น


เทคนิคการลดความสูญเสียทั้ง 7+1 ประการ เพื่อลดต้นทุน (7+1 Waste for cost reduction techniques)

7. เทคนิคการลดความสูญเสียทั้ง 7+1 ประการ เพื่อลดต้นทุน (7+1 Waste for cost reduction techniques) (IN-07)

การลดต้นทุนเป็นเรื่องที่หลายองค์กรให้ความสนใจ ส่วนหนึ่งที่สำคัญคือป้องการกันการเกิดความสูญเสีย อันหมายถึงประสิทธิภาพในการผลิต คุณภาพของผลผลิต การปฏิบัติงานอีกด้วย หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นไปยังการลดความสูญเสียทั้ง 7+1 ประการ


8. การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effectiveness QCC activities) (IN-08)

หลักสูตรการทำ QCC (Quality Control Circle) เป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น QC Story ,QC 7 Tools หรืออื่นๆ ซึ่งทุกคนต้องมีความรู้ จิตสำนึก การสังเกต หาสาเหตุ และหาแนวทางแก้ไขป้องกัน เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น


การสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน (Quality Awareness)

9. การสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน (Quality Awareness) (IN-09)

เน้นที่จะสร้าง “จิตสำนึกคุณภาพในการปฎิบัติงาน” อย่างเป็นระบบและเห็นผล รวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหาคุณภาพกับพนักงานในระดับปฏิบัติการ ไม่เพียงเนื้อหาสาระ แต่ยังมี workshop ฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาอย่างมีคุณภาพ


หลักสูตรเทคนิคการผลิตเพื่อของเสียเป็นศูนย์ (Zero-Defect Management)

10. หลักสูตรเทคนิคการผลิตเพื่อของเสียเป็นศูนย์ (Zero-Defect Management) (IN-10)

หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อช่วยสร้างให้คนเข้าใจ และรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานและคุณภาพในการทำงาน ลดข้อผิดพลาดให้ไม่เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นน้อยที่สุด เพื่อลดของเสียไปสู่ศูนย์ ลดต้นทุนและสร้างคุณภาพสินค้า


11. หลักสูตรเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO – REN – SO (IN-11)

หลักสูตร ที่นำความรู้ เทคนิค และวัฒนธรรมการทำงาน การจัดการของญี่ปุ่น อย่าง Ho Ren So มาช่วยพัฒนาทั้งกระบวนการคิด การสื่อสาร การประสานงาน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


หลักสูตรการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA (Job Management and Improvement by PDCA)

12. หลักสูตรการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA (Job Management and Improvement by PDCA) (IN-12)

หลักสูตรที่ใช้ทักษะการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วยหลัก PDCA ได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี


หลักสูตรการบำรุงรักษาแบบทวีผล (TPM) ที่ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มผลผลิต (ADVANCE TPM FOR PRODUCTIVITY IMPROVEMENT)

13. หลักสูตรการบำรุงรักษาแบบทวีผล (TPM) ที่ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มผลผลิต (Advance TPM for Productivity improvement) (IN-13)

หลักสูตรที่ใช้ทักษะการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วยหลัก PDCA ได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี


หลักสูตรการจัดการคุณภาพโดยรวมเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และการผลิต TQM : Total Quality Management for Logistics and Production Management

14. หลักสูตรการจัดการคุณภาพโดยรวมเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ TQM : Total Quality Management for Logistics (IN-14)

หลักสูตรนี้นอกจากจะเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพโดยรวม TQM แล้ว ยังเสริมเนื้อหาให้สอดคล้องกับการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นธุรกิจหรือส่วนงานที่สำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน


หลักสูตรการวิเคราะห์ แก้ไขและป้องกันปัญหาด้วย 8Ds Report (8Ds Report – 8 Disciplines of Problem Solving)

15. หลักสูตรการวิเคราะห์ แก้ไขและป้องกันปัญหาด้วย 8Ds Report (8Ds Report – 8 Disciplines of Problem Solving) (IN-15)

Hit! การพัฒนาคุณภาพอาจมีหลายเทคนิค ลองมายกระดับการทำงานด้วยกระบวนการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาแบบ 8Ds Report อีกหนึ่งเครื่องมือหนึ่งที่มีมานานและถูกพัฒนาจนเป็นที่นิยม


หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์และสร้างความปลอดภัยในการทำงาน-KYT (Safety Awareness Training Course - KYT)

16. หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์และสร้างความปลอดภัยในการทำงาน-KYT (Safety Awareness Training Course – KYT) (IN-16)

New! เพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน นอกจากอาจเกิดอุบัติเหตุสูญเสียแก่ตัวผู้ปฏิบัติงานเองแล้ว ผลเสียก็ยังส่งผลถึงผลผลิต ต้นทุน และความเชื่อมั่นของพนักงานอื่น ๆ อีกด้วย


หลักสูตรการประเมินความเสี่ยงและโอกาส เพื่อลดข้อผิดพลาดเพิ่มการพัฒนา (Risk and Opportunities assessment)

17. หลักสูตรการประเมินความเสี่ยงและโอกาส เพื่อลดข้อผิดพลาดเพิ่มการพัฒนา (Risk and Opportunities assessment) (IN-17)

New! เพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน นอกจากอาจเกิดอุบัติเหตุสูญเสียแก่ตัวผู้ปฏิบัติงานเองแล้ว ผลเสียก็ยังส่งผลถึงผลผลิต ต้นทุน และความเชื่อมั่นของพนักงานอื่น ๆ อีกด้วย


หลักสูตรเทคนิคและแนวคิดการบริหารจัดการด้วยระบบลีน (Lean principles and management technique)

18. หลักสูตรเทคนิคและแนวคิดการบริหารจัดการด้วยระบบลีน (Lean principles and management technique) (IN-18)

New! หลักสูตรนี้สร้างแนวคิดและเทคนิคการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างเป็นระบบ เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหาด้วยแนวคิด LEAN กับพนักงานในระดับปฏิบัติการและการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาด้วยหลักการ 7 Waste เป็นอย่างดีอีกด้วย


หลักสูตรระบบมาตรฐาน-การจัดการคุณภาพ


หลักสูตร Introduction ISO 9001 : 2015 Requirement

2. หลักสูตร Introduction ISO 9001 : 2015 Requirement (ST-02)

ISO 9001 เป็นมาตรฐานที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ และยอมรับเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางการแข่งขันด้านคุณภาพ รวมทั้งความมีประสิทธิภาพในแง่ของการดำเนินการภายในองค์กร


หลักสูตร Introduction ISO 45001 : 2018 Requirement

3. หลักสูตร Introduction ISO 45001 : 2018 Requirement  (ST-03)

หลักสูตรจาก OHSAS 18001 : 2007 สู่ ISO 45001 : 2018 ในการจัดทำระบบการจัดการด้านมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ISO 45001 ไม่ใช่เพียงแค่ขอการรับรองแต่ทำแล้วต้องสามารถปรับปรุงและพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


หลักสูตร Introduction ISO 50001 : 2018 Requirement

4. หลักสูตร Introduction ISO 50001 : 2018 Requirement (ST-04)

ISO 50001 คือ ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล (Energy Management System) เน้นให้บุคคลกรมีความรับรู้ส่งเสริมความเข้าใจใน เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ หรือให้ได้การรับรองสู่มาตรฐานสากลต่อไป


หลักสูตรข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015 requirements)

5. หลักสูตรข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 Requirements (ST-05)

New! หลักสูตร ISO 14001:2015 มาตรฐานสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการขององค์กร ที่ใช้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย

หลักสูตรแบบพื้นฐาน 1 วัน และแบบเน้นทีมทำงาน 2 วัน